home

TISÍC A JEDNA NOC

Sbírka Tisíce a jedné noci se stala
součástí zlatého fondu světové literatury. Toto výjimečné dílo inspirovalo přední světové literáty a mělo velký vliv na evropskou uměleckou tvorbu.
Od vydání prvního překladu do evropského
jazyka uplynulo již 300 let!
OBJEDNAT
Předprodej kompletu za výhodnou cenu
skončil k 31.3.2011.
Dále můžete objednávat jednotlivé svazky.

Souborné osmisvazkové dílo

Milovníci umění a krásných knih mají nyní jedinečnou příležitost obohatit svoji knihovnu o toto kompletní luxusní vydání světově proslulého díla. Všech 8 svazků vyjde do konce roku 2011. Unikátní osmisvazkovou sérii Tisíc a jedna noc můžete objednat za výhodnou cenu. Tato nabídka platí pouze do 31. března 2011. Více informací najdete v části Výhodný prodej. Jednotlivé svazky série můžete nakupovat také postupně, jak budou vycházet, jako člen Knižního klubu můžete na každém svazku ušetřit 100 Kč.

KNIHA TISÍCE A JEDNÉ NOCI

Monumentální sbírka nazvaná Kniha Tisíce a jedné noci (Kitáb Alf laila wa laila) je právem pokládána za největší dílo fabulačního umění Orientu. Na jejím vzniku a vytváření se po staletí podíleli nesčetní anonymní vypravěči, tradenti, kompilátoři, literáti a redaktoři od Indie a Íránu až po Egypt. Z literárně historického hlediska se řadí k památkám středověké arabské literatury, neboť je psána arabsky a na její podobě mělo rozhodující podíl arabské prostředí. Na Západě se o této sbírce často hovoří a píše jako o pohádkách Tisíce a jedné noci. To však zdaleka neodpovídá jejímu neobyčejně bohatému žánrovému fondu. Pohádky jako takové tvoří v Knize Tisíce a jedné noci poměrně malou část, i když je v ní mnoho pohádkových motivů, fantastiky a nadpřirozených jevů a bytostí. Kniha ve svém celku představuje neobyčejně pestrou směs epických žánrů – pověstí, legend, pohádek, příběhů a vyprávění z reálné historické skutečnosti, bajek, novel, cestopisných cyklů i rozsáhlých románů. Výrazně převažují menší epické žánry, které jsou někdy volně, zpravidla úvodním rámcem, spojené do větších cyklů.

Nejstarší vrstvy Knihy Tisíce a jedné noci pocházejí z Indie a Íránu. První známou podobu dostala zřejmě v Íránu za vlády sásánovské dynastie (224–642), kdy byla v pehlevštině (střední perštině) sepsána kniha nazvaná Hazár afsána (Tisíc vyprávění). Číslovka „tisíc“ tehdy mohla také znamenat prostě velký počet. V druhé polovině 8. století n. l. byla v Bagdádu přeložena do arabštiny pod názvem Tisíc nocí (Alf laila). Obsahovala necelých dvě stě příběhů, ale byla rozdělena do tisíce „nocí“ (vyprávěcích úseků). V Iráku se sbírka velice rozrostla a vedle látek různého původu do sebe pojala mnoho vyprávění typicky bagdádského koloritu. V této rozšířené podobě se v 11. století dostala do Egypta, kde je již kolem roku 1200 zmiňována jako Tisíc a jedna noc. Připojení jedné noci k původnímu počtu se obvykle vysvětluje jako vliv tureckého výrazu bin-bir (tisíc a jeden) sloužícího k označení velkého množství. V Egyptě ještě prošla sbírka dlouhým vývojem, byla v různých fázích písemně fixována, ale znovu ústně tradována a upravována. Tento proces trval patrně až do 18. století. Vznikla tak řada verzí a redakcí různého rozsahu. Některé cykly vyprávění (např. o Sindibádu námořníkovi) asi existovaly původně samostatně a byly připojeny dodatečně, aby se naplnil v názvu stanovený počet „nocí“. Později pak různé redakce této sbírky vycházely tiskem.

Je třeba mít na zřeteli, že žádný tisk a žádné vydání neobsahuje všechny existující texty a rukopisy. Sbírka Tisíce a jedné noci nebyla – a ani nemohla být – fixována v závazně „kanonizované“ podobě. Stejně jako jiná díla arabské lidové literatury byla zapisována a redigována formou příruček pro vypravěče. Její znění bylo při každé reprodukci obměňováno, doplňováno nebo zkracováno, a proto pozdější texty představují různé verze a varianty spočívající na rukopisech nestejné hodnoty a spolehlivosti. K nejúplnějším a nejspolehlivějším patří kalkatské vydání z let 1839–1842, které pořídil W. H. Macnaghten.

Tisíc a jedna noc je sbírka neobyčejně rozmanitá a různorodá, jak původem svých nesčetných příběhů, tak i obsahově a žánrově. Všechny země, jimiž po staletí vedla její pouť, v ní zanechaly svůj svébytný vklad. Obsahuje náměty a látky indické, perské, irácké, egyptské, syrské, staroarabské (předislámské) a židovské. Uvažuje se i o vlivech řeckých a byzantských. Indické i perské náměty vynikají bohatou představivostí, pohádkovou fantastikou a logickou kompoziční výstavbou. Bagdádskou (iráckou) vrstvu charakterizuje mnoho novelistických příběhů z městského prostředí, reálně odrážejících život bagdádských společenských vrstev (kupců, řemeslníků, rybářů, vojáků, soudců aj.) i chalífova. Egyptské náměty mají povýtce lidový ráz. Hýří humornými, groteskními, satirickými a anekdotickými příběhy, jejichž hrdiny jsou prohnaní taškáři, šibalové a podvodníci, a nešetří ani ostrou sociální kritikou vůči představitelům státní moci. V mozaikovité sbírce, jakou je Tisíc a jedna noc, nemohl zůstat bez povšimnutí ani folklorní epický odkaz předislámské Arábie.

V této souvislosti stojí za zmínku, že Kniha Tisíce a jedné noci, podobně jako i jiná díla tohoto typu, svérázným způsobem zrcadlí historickou paměť lidu. Vedle fiktivních postav v ní jednají i postavy historické a nejednou v ní zaznívají ve zkrácené historické perspektivě ohlasy historických událostí z různých období v časovém rozpětí i několika století. Hojně jsou zastoupeny realistické příběhy z Bagdádu a Káhiry. Odrážejí pestré prostředí těchto i dalších měst na území chalífátu, sociální složení, mravy a mentalitu jejich obyvatel. Zvláště v egyptských příbězích zaznívají i sociálně kritické tóny odsuzující nebo zesměšňující praktiky policejních úředníků, soudců a jiných představitelů státní moci.

Kniha Tisíce a jedné noci nese jako celek pečeť islámského prostředí, v němž se utvářela. Na druhé straně však s udivující otevřeností, lidovou jadrností a bez jakékoli prudérie nebo falešného moralizátorství představuje své hrdiny s jejich dobrými i špatnými vlastnostmi, neváhá líčit často choulostivé situace, frivolní erotiku a je daleka pokryteckého mentorování. Zná život v celé jeho šíři a rozmanitosti a bere jej takový, jaký je.

Kniha Tisíce a jedné noci patří bezesporu k živým dílům minulosti a jako takové bude i nadále okouzlovat čtenáře svou nedostižnou fabulační invencí a skýtat mu i mnoho zajímavých poznatků o islámských reáliích středověkého arabského Východu.

Český čtenář má k dispozici úplný překlad zmíněného Macnaghtenova kalkatského vydání (1839–1842) s přihlédnutím k tisku vydanému v káhirském Búláku. Pořídil jej a opatřil rozsáhlým, vědecky cenným komentářem a podrobným, zasvěceným doslovem profesor Felix Tauer. Překlad usiluje o maximální možnou věrnost arabské předloze, přihlíží k stylistickým zvláštnostem arabského textu, mj. ve všech jeho částech psaných rýmovanou prózou. Text je často prokládán básněmi, jejichž překlad rovněž zasluhuje pozornost čtenáře. Felix Tauer je převádí pochopitelně přízvučným veršem, na rozdíl od časoměrného verše arabského, ale zachovává charakteristický rým arabské kasídy, v níž se rýmuje začáteční první i druhé půlverší a v témže rýmu průběžně každé druhé půlverší celé básně.

profesor Felix Tauer Překlad Felixe Tauera vyšel v osmi svazcích v nakladatelství Československé akademie věd (1958 – 1963) a v pěti svazcích v nakladatelství Odeon (1973 – 1975) s dodatky z některých dalších edic a rukopisů. Reedice posledně jmenovaného vydání vyšla v letech 2001 – 2002 v nakladatelství Euromedia Group.

Foto Felix Tauer

Jaroslav Oliverius

zpět na začátek stránky   zpět na titulní stránku
Knihy nakladatelství Odeon
bux.cz
Kontakt | Design & production: © A.I.S. s. r. o., 2010 | Vizuál: Diana Delevová
iDnes.cz
Televize Nova